Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano sprendinius sklype Algirdo g. 48C (kadastro Nr. 0101/0056:126)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO ALGIRDO G. 48 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. kovo  12   d.   Nr. A30-551/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-2135 ,,Dėl sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu sklype Algirdo g. 48C (kadastro Nr. 0101/0056:126): pakeisti detaliuoju planu nustatytus pramoninės (P2) ir komercinės teritorijos (K1) žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei nustatyti sklypo naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut