Patvirtintas sklypo Antakalnio gatvėje (kadastro Nr. 0101/0025:247) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Antakalnio g. 138 (kadastro Nr. 0101/0024:266) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO ANTAKALNIO GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0025:247) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE ANTAKALNIO G. 138 (KADASTRO NR. 0101/0024:266) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 18 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG237785:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 488 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055732)
sprendinių koregavimą sklype Antakalnio g. 138 (kadastro Nr. 0101/0024:266) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu sklypui Nr. 2 nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, pakeisti statinių statybos ribas ir zoną vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-310). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Antakalnio 138 tvir