Patvirtintas sklypo Ateities g. 21C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas pertvarkytame sklype Ateities g. 21C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ATEITIES G. 21C NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO, PERTVARKYTO SKLYPO ATEITIES G. 21C FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. sausio   20 d.   Nr. A30-108/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 20 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG127121:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1998 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 1908V ,,Dėl sklypo Ateities g. 21C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055574, buvęs Nr. 271) patvirtinto sklypo Ateities g. 21C (kadastro Nr. 0101/0008:1347), kuris pertvarkytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A30-3874 ,,Dėl sklypo Ateities g. 21 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ateities g. 21C formavimo ir pertvarkymo projektu, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-532). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                              pagrindinis brėžinys+Ateities+g.+21C
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut