Patvirtintas sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype (kadastro Nr. 0101/0165:824) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO BALIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0165:824) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 18 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG291227:
1. T v i r t i n u sklypo Bališkių kaime detaliojo plano (TPD Nr. T00057850), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-1540 „Dėl sklypo Bališkių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklype (kadastro Nr. 0101/0165:824) koregavimą, kurio tikslai – nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:824) naudojimo paskirties patikslinti naudojimo būdą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-1026). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Baliskiu tvirt