Patvirtintas sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO BUVUSIAME KRYŽIOKŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO APIE 2,2 HA TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. vasario 20 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG264749:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 30-124 „Dėl sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060408), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1378 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:38) buvusiame Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą apie 2,2 (dviejų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0115:867, Nr. 0101/0115:851, Nr. 0101/0115:850, Nr.0101/0115:849, Nr. 0101/0115:848, Nr. 0101/0115:847, Nr. 0101/0115:846, Nr. 0101/0115:870, Nr. 0101/0115:856, Nr.0101/0115:857, Nr. 0101/0115:858, Nr. 0101/0115:868, Nr. 0101/0115:853, Nr. 0101/0115:869, Nr. 0101/0115:859, Nr.0101/0115:852, Nr. 0101/0115:861, Nr. 0101/0115:860, Nr. 0101/0115:862, Nr. 0101/0115:863, Nr. 0101/0115:844, Nr.0101/0115:864, Nr. 0101/0115:845), nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos (numatant sporto paskirties pastatų statybą), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (numatant elektroninių ryšių infrastruktūros (perdavimo bokštams, radijo ryšio statiniams, ryšio retransliatoriams ir kitiems inžineriniams statiniams) statiniams, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (numatant žemės sklypus, skirtus susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir vandenvietėms) žemės sklypų naudojimo būdus, taip pat nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-397). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Kryzioku k tvirtinimas