Patvirtintas sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Džiaugsmo g. 26

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO DŽIAUGSMO G. 26 (KADASTRO NR. 0101/0074:756) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DŽIAUGSMO G. 26 TVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio  24  d.   Nr. A30-3091/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. lapkričio 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG159201:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 30-970 patvirtinto sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano (registro Nr. T00056229) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2086) padalijant ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-331). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                Pagrindinis brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut