Patvirtintas sklypo Eišiškių pl. 83A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Aidukaičių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0070:0407) keičiant statybos zoną, ribas ir įvažiavimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 83A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE AIDUKAIČIŲ G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0070:0407) KEIČIANT STATYBOS ZONĄ, RIBAS IR ĮVAŽIAVIMĄ TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 30-2286 „Dėl sklypo Eišiškių pl. 83a detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057970) sprendinių koregavimą sklype Aidukaičių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0070:0407) keičiant statybos zoną, ribas ir įvažiavimą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Aidukaiciu 23