Patvirtintas sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano sprendinių keitimas sklypo Nr. 2 dalies Kaimelio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0016:37)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO FABIJONIŠKIŲ G. 20 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO SKLYPO NR. 2 DALIES KAIMELIO G. 6A (KADASTRO NR. 0101/0016:37) TVIRTINIMO
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG216613:

1. T v i r t i n u sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano (registro Nr. T00056395), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-1711 ,,Dėl sklypo Kaimelio g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“, pakeisto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-1908 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2005-10-28 įsakymo Nr. 30-1711 ,,Dėl sklypo Kaimelio g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, sklypo Nr. 2 dalies Kaimelio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0016:37), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 30-929 ,,Dėl sklypo Fabijoniškių g. 20 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių keitimą inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti pertvarkytame sklype statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, sklypo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-386). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Fabijoniskiu 20 tvirt