Patvirtintas sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype A. Petrulio g. 18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:49) GRIGAIČIŲ KAIME DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE A. PETRULIO G. 18 TVIRTINIMO

 

2020 m. kovo  10 d.   Nr. A30-539/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-669 „Dėl sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:49) Grigaičių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00056062) koregavimą sklype A. Petrulio g. 18 keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Brezinys-1

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut