Patvirtintas sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00059558) sprendinių koregavimas sklype Bajorų kel. 29 (kadastro Nr. 0101/0004:1352)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO J. KAIRIŪKŠČIO GATVĖJE DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 1 d.   Nr. 30-2122/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu, t v i r t i n u   sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00059558), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1368 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A30-2162/19 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano statybos zonos ir ribos koregavimo tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Bajorų kel. 29 (kadastro Nr. 0101/0004:1352) statybos zoną ir ribą pagal pridedamą sklypo planą, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

J.+Kairiūkščio+sutv.+pl.+su+suderinimais

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut