Patvirtintas sklypo  Juodajame kel. 108 ( kadastro Nr. 0101/0157:1288),  Naujosios Vilnios  seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Juodasis kelias 108E

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO JUODAJAME KEL. 108 DETALIOJO PLANO STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMO SKLYPE JUODAJAME KEL. 108E (KADASTRO NR. 0101/0157:415) TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio  30   d.  Nr. A30-2764/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugjūčio 31 d. įsakymu
Nr. 30-2910 „Dėl sklypo Juodajame kel. 108 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo  Juodajame kel. 108 ( kadastro Nr. 0101/0157:1288),  Naujosios Vilnios  seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00077071) sprendinių koregavimą sklype Juodajame kel. 108E keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Brezinys

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut