Patvirtintas sklypo Juodajame kelyje 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0075:2201, Nr. 0101/0075:2301 ir  Nr. 0101/0075:2277)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO JUODAJAME KELYJE 34 (KADASTRO NR. 0101/0075:2201) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO APIE 0,65 HA TERITORIJOS DALYJE TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio   2  d.   Nr. A30-1959/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. rugsėjo 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG117791:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu
    Nr. 1-392 „Dėl sklypo Juodasis kelias 34 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Juodajame kelyje 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registroNr. T00055823) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti (nustatyti) apie 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101/0075:2201, Nr. 0101/0075:2301 ir  Nr. 0101/0075:2277) – žemės sklypų ribas ir plotus prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, žemės naudojimo būdą (komercinės paskirties objektų teritorijos), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-157). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Pagrindinis+brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut