Patvirtintas sklypo Juodajame Kelyje detaliojo plano koregavimas sklypuose Juodasis kelias 67, 67A, 67B ir 67C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO JUODAJAME KEL. 71 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPUOSE JUODAJAME KEL. 67, 67A, 67B IR 67C TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio  2  d.   Nr. A30-2491/19

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 30-1567 „Dėl sklypo Juodasis kelias 71 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2304) Juodajame kel. 71, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00059522) koregavimą sklypuose Juodajame kel. 67, 67A, 67B ir 67C: pakeisti statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Brėžinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut