Patvirtintas sklypo K. Donelaičio g. 4 detaliojo plano koregavimas sklype K. Donelaičio g. 2B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO K. DONELAIČIO G. 4 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO SKLYPE

 

2020 m. sausio   16 d.   Nr.  89/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu:

  1. T v i r t i n u sklypo K. Donelaičio g. 4 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-92 „Dėl sklypo K. Donelaičio g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 užstatymo zonos ir ribų koregavimą sklype K. Donelaičio g. 2B (kadastro Nr. 0101/0054:198) pagal pridedamus brėžinius „Sklypo planas – dangų planas“ ir „Sklypo sutvarkymo planas su koreguojamos statinių statybos zonos riba“, kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.                                                                                                                                                                                               Sklypo+planas+-+dangų+planas                                                                                                               Sklypo+sutvarkymo+planas+su+koreguojamos+statinių+statybos+zonos+riba
  2. Į p a r e i g o j u statytoją objekto techninį projektą parengti vadovaujantis sklypo K. Donelaičio g. 4 detaliuoju planu bei šio įsakymo 1 punkte nurodytuose brėžiniuose nustatytais reikalavimais, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu ir kitais teisės aktais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut