Patvirtintas sklypo K. Donelaičio g. 4 detaliojo plano statybos zonos, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype K. Donelaičio g. 4 (kadastro Nr. 0101/0054:197)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL SKLYPO K. DONELAIČIO G. 4 DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS, RIBOS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMO PRINCIPŲ KOREGAVIMO SKLYPE K. DONELAIČIO G. 4 (KADASTRO NR. 0101/0054:197) TVIRTINIMO

2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 955-815/23

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 323.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-92 „Dėl sklypo K. Donelaičio g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058074) statybos zonos, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą sklype K. Donelaičio g. 4 (kadastro Nr. 0101/0054:197) pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Meras Valdas Benkunskas

Nuoroda:

Donelaičio g. 4 tvirtinimas