Patvirtintas sklypo (kad. Nr. 7937/0002:497) Afindevičių g. 16A, Grigiškėse detaliojo plano koregavimas sklype Afindevičių g. 13

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KAD. NR. 7937/0002:497) AFINDEVIČIŲ G. 16A, GRIGIŠKĖSE, DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ, SERVITUTO BEI ĮVAŽIAVIMŲ KOREGAVIMO SKLYPE AFINDEVIČIŲ G. 13 TVIRTINIMO

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 ir 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-1424 „Dėl sklypo (kad. Nr. 7937/0002:497) Afindevičių g. 16A, Grigiškėse, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo (registro Nr. T00055168) sprendinių koregavimą sklype Afindevičių g. 13 (kadastro Nr. 7937/0002:1445), keičiant užstatymo zoną ir ribas, servitutą bei įvažiavimus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija

Afindeviciu+TPK

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut