Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prie J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Mūrinėje g. 36 ir Kupalos g. 4B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0048:1448) PRIE J. KUPALOS IR A. KOJELAVIČIAUS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE MŪRINĖJE G. 36 IR J. KUPALOS G. 4B TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario  21 d.   Nr. A30-403/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. sausio 30 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG130323:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 30-672 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prie J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00056369) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Mūrinėje g. 36 (kadastro Nr. 0101/0048:4557) ir J. Kupalos g. 4B (kadastro Nr. 0101/0048:4558), suformuotuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A30-2920 „Dėl žemės sklypų J. Kupalos g. 4B, 6 ir Mūrinėje g. 36 perdalijimo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų perdalijimo projektu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-330). Pagrindinis brėžinys pridedamas.  Koreguoti DP Sprendiniai
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut