Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano ir jo sprendinių koregavimas sklype Algirdo g. 38

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0056:15) MINDAUGO G. 23 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO SKLYPE ALGIRDO G. 38 (KADASTRO NR. 0101/0056:119)

 

2019 m. rugpjūčio  28 d.   Nr.   30-2151/19 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu:

  1. T v i r t i n u sklypo (kadastro Nr.0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.         (kadastro Nr. 0101/0056:119) pagal pridedamus brėžinius „Sklypo planas su užstatymo zonos ir ribos koregavimu“ ir „Sklypo sutvarkymo planas su užstatymo zonos ir ribų koregavimu“, kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.                                                                                                                                                           Sklypo+sutvarkymo+planas+su+užstatymo+zonos+ir+ribos+koregavimu
  2. Į p a r e i g o j u statytoją objekto techninį projektą parengti vadovaujantis detaliuoju planu ir įvertinus kartu patvirtintą sutartį dėl infrastruktūros plėtojimo bei šio įsakymo 1 punkte nurodytuose brėžiniuose nustatytais reikalavimais, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu ir kitais teisės aktais.

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis