Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0056:15) MINDAUGO G. 23 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 2 IR NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU TVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. rugpjūčio 19 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG189470 su pritarimu teikimui tvirtinti (TPDRIS procesas Nr. K-VT-13-21-67) ir 2021 m. rugsėjo 27 d. sudarytą šio detaliojo plano koregavimo sprendinių įgyvendinimo sutartį Nr.  29-569/21:

  1. T v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklypuose Algirdo g. 38 (kadastro Nr. 0101/0056:119) ir Mindaugo g. 23 (kadastro Nr. 0101/0056:120) pagal pridedamą brėžinį, kuriame patikslinti sklypų pagrindiniai naudojimo reglamentai ir papildomi reikalavimai.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detaliojo plano koregavimą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Mindaugo