Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0063:706) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype sklype Strielčiukų g. 43

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0063:706) STRIELČIUKŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE STRIELČIUKŲ G. 43 TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario  20   d.   Nr. A30-378/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio
31 d. įsakymu Nr. 30-2285 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0063:706) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0063:706) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00054559) koregavimą sklype Strielčiukų g. 43 keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Paqgrindinis Brėžinys

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut