Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:1013) ties Užutėkio gatve detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Upėtakių g. 33

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0068:1013) TIES UŽUTĖKIO GATVE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 5 (UPĖTAKIŲ G. 33) STATYBOS ZONOS, RIBOS IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio  8 d.   Nr.

A30-2458/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:1013) ties Užutėkio gatve detaliojo plano (registro Nr. T00075122), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-3336 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:1013) ties Užutėkio gatve detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 5 Upėtakių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0068:631) statybos zoną, ribą ir susisiekimo komunikacijas (įvažiavimą ir išvažiavimą) pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. pagr.+brėž.+Upėtakio+33

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut