Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:198) Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose V. Čarneckio g. 112, V. Čarneckio g. 114, V. Čarneckio g. 116, V. Čarneckio g. 118, V. Čarneckio g. 120

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:198) GRIGAIČIŲ KAIME, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 13, NR. 14, NR. 15, NR. 16 IR NR. 17 STATINIŲ STATYBOS ZONOS, STATYBOS RIBŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (ĮVAŽIAVIMO IR IŠVAŽIAVIMO) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio  29   d.   Nr. A30-2485/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu, t v i r t i n u  sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:198) Grigaičių kaime, Vilniuje, detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-246 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Grigaičių kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, (registro Nr. T00055146) nustatytų sklypų Nr. 13
(V. Čarneckio g. 120), Nr. 14 (V. Čarneckio g. 118), Nr. 15 (V. Čarneckio g. 116), Nr. 16 (V. Čarneckio g. 114), Nr. 17 (V. Čarneckio g. 112) statinių statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų (įvažiavimo ir išvažiavimo) koregavimą pagal sklypo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

GrigaičiuDPk+skl. Černeckio g.+planas

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut