Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:49) Juodajame kelyje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Portugalų g. 6, 8, 50 ir 5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:49) JUODAJAME KELYJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE PORTUGALŲ G. 6, 8, 50 IR 52 TVIRTINIMO
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 2 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG213935:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 30-805 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:49) Juodajame kelyje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:49) Juodajame kelyje  detaliojo plano (registro Nr. T00058415) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Portugalų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0158:386), Portugalų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0158:828), Portugalų g. 50 (kadastro Nr. 0101/0158:130) ir Portugalų g. 52 (kadastro Nr. 0101/0158:129): nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-124). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Portugalu tvir