Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Nr. 1 inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:511) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO SKLYPE NR. 1 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. liepos 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG231821:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-774 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060939) sprendinių keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Estų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:20) ir nustatau reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-465). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių
Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Nemezio tvir