Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2561) prie vakarinio aplinkkelio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Talino g. 2B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:2561) PRIE

VAKARINIO APLINKKELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (TALINO G. 2B) STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio   18  d.   Nr.   A30-3422/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2561) prie vakarinio aplinkkelio detaliojo plano (registro Nr. T00075436), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1- 2252 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2561) prie vakarinio aplinkkelio detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 (Talino g. 2B, kadastro Nr. 010101672179) statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Brėžinys

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut