Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje sprendinių koregavimas sklype Padekaniškių g. 2

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:67) PADEKANIŠKIŲ VS., VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. A1 (PADEKANIŠKIŲ G. 2, KADASTRO NR. 0101/0167:2219) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio  27   d.   Nr.  A30-3122/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. rugsėjo 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG153119:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 23 d. sprendimu
    Nr. 1-363 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00055825) sprendinių sklype Nr. A1 (Padekaniškių g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:2219) koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-340). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                               Pagrindinis _Brėž-1
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut