Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0171:1811)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 4103/0600:12) TARANDĖJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (KADASTRO NR. 0101/0171:1811) STATYBOS ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. sausio   24 d.   Nr. A30-163/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055525), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimu  Nr. 2365V „Dėl sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0171:1811) statybos zonos, ribų ir servituto koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

pagrindnis brėžinys: sklypo Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0171:1811)

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut