Patvirtintas sklypo Kulokiškių kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Dirkliškių g.26, 34 ir 36

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0165:711) KULOKIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE DIRKLIŠKIŲ G. 26, 34 IR 36 TVIRTINIMO

 

2021 m. vasario    5 d.   Nr.A30-452/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. sausio 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG165405:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 30-1770 „Dėl sklypo Kulokiškių kaime, Vilniuje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime, Panerių seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060013) sklypo Nr. 10 ir sklypo Nr. 19 dalies, pertvarkytų sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1053, Nr. 0101/0165:1052, Nr. 0101/0165:1047, Nr. 0101/0165:1045 ir Nr. 0101/0165:1046) Ožiakalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-302 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1053, Nr. 0101/0165:1052, Nr. 0101/0165:1047, Nr. 0101/0165:1045 ir Nr. 0101/0165:1046) Ožiakalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą: nustatyti (patikslinti) sklypuose Dirkliškių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:1254), Dirkliškių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0165:1250) ir Dirkliškių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0165:1249) pagal galiojančius teisės aktus reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-533). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                    Sprendiniai
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut