Patvirtintas sklypo Kviečių g. 2 detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO KVIEČIŲ G. 2 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ

KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio  12 d.   Nr. A30-1667/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. liepos 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG112162:

  1. T v i r t i n u sklypo Kviečių g. 2 detaliojo plano (registro Nr. T00055440), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1-398 ,,Dėl sklypo Kviečių g. 2 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Kviečių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0009:555) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-43). Pagrindinis brėžinys pridedamas. pagrindinis-brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut