Patvirtintas sklypo L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 bei skvero tarp Odminių, Šventaragio gatvių ir Gedimino prospekto detaliojo plano koregavimas, panaikinant sprendinių spragą sklype L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO L. STUOKOS-GUCEVIČIAUS G. 1 BEI SKVERO TARP ODMINIŲ, ŠVENTARAGIO GATVIŲ IR GEDIMINO PROSPEKTO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO, PANAIKINANT SPRENDINIŲ SPRAGĄ – NENUSTATYTĄ UŽSTATYMO INTENSYVUMĄ, TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario  14   d.   Nr. A30-349/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 254 punktu ir 323.2 bei 318.4.2 papunkčiais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šventaragio slėnis“ 2020 m. sausio 24 d. prašymą,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto tarybos 1999 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 448 „Dėl sklypo     L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 bei skvero tarp Odminių, Šventaragio gatvių ir Gedimino prospekto detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 bei skvero tarp Odminių, Šventaragio gatvių ir Gedimino prospekto detaliojo plano (registro Nr. T00056162) koregavimą sklype L. Stuokos–Gucevičiaus g. 1 (kadastro Nr. 0101/0041:20), panaikinant detaliojo plano sprendinių spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo (nenustatytas privalomas teritorijos naudojimo reglamentas – žemės sklypo užstatymo intensyvumas), ir nustatau sklypo L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 (kadastro Nr. 0101/0041:20) leistiną užstatymo intensyvumą iki 3,5.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut