Patvirtintas sklypo Lauksargio g. 85 ir sklypų (kadastro Nr. 0101/0013:298, Nr. 0101/0013:299, Nr. 0101/0013:300 ir Nr. 0101/0013:301) Ežerėlių gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Lauksargio 97A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO LAUKSARGIO G. 85 IR SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0013:298, NR. 0101/0013:299, NR. 0101/0013:300 IR NR. 0101/0013:301) EŽERĖLIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO LAUKSARGIO G. 97A STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO KEIČIANT ĮVAŽIAVIMO VIETĄ TVIRTINIMO

 

2021 m. sausio   13  d.   Nr.   A30-104/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Lauksargio g. 85 ir sklypų (kadastro Nr. 0101/0013:298, Nr. 0101/0013:299, Nr. 0101/0013:300 ir Nr. 0101/0013:301) Ežerėlių gatvėje detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 30-622 „Dėl sklypo Lauksargio g. 85 ir sklypų (kadastro Nr. 0101/0013:298, Nr. 0101/0013:299, Nr. 0101/0013:300 ir Nr. 0101/0013:301) Ežerėlių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Lauksargio g. 97A statybos zoną, ribas ir įvažiavimo vietą pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama).

LAUKSARGIO+97A+PLANAS-2

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut