Patvirtintas sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Mileišiškių g. 32

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO MILEIŠIŠKIŲ G. 3 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO MILEIŠIŠKIŲ G. 32 STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo  14  d.   Nr. A30-2210/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1968V „Dėl sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Mileišiškių g. 32 statybos zoną pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

MILEIŠIŠKIŲ+BRĖŽINYS

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut