Patvirtintas sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2 Mileišiškių sodų 12-ojoje g. 6 ir sklype Nr. 3 Mileišiškių sodų 12-ojoje g. 10

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO MILEIŠIŠKIŲ G. 3 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 2 MILEIŠIŠKIŲ SODŲ 12-OJOJE G. 6 IR SKLYPE NR. 3 MILEIŠIŠKIŲ SODŲ 12-OJOJE G. 10 TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. rugsėjo 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG192029:

  1. T v i r t i n u sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1968V „Dėl sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 2 Mileišiškių Sodų 12-ojoje g. 6 ir sklype Nr. 3 Mileišiškių Sodų 12-ojoje g. 10 (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-262). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut
 

 

 

 

 

Nuoroda:

Mileisiskiu