Patvirtintas sklypo Naugarduko g. 62 detaliojo plano keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO NAUGARDUKO G. 62 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės  24 d.   Nr. A30-1741/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-20-544 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. balandžio 23 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG176312 su pritarimu teikimui tvirtinti:

  1. T v i r t i n u sklypo Naugarduko g. 62 detaliojo plano sprendinių keitimą sklype Naugarduko g. 62 (kadastro Nr. 0101/0055:73) pagal pridedamą brėžinį, kuriame pakeistas sklypo naudojimo būdas į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos naudojimo būdą (G2) bei nustatyti kiti naudojimo reglamentai.                      Naugarduko 62 DPK
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut