Patvirtintas sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimas sklype Skroblų g. 12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS DĖL SKLYPO NAUGARDUKO G. 97 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE SKROBLŲ G. 12 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU TVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. rugsėjo 14 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG192477 su pritarimu teikimui tvirtinti (TPDRIS procesas Nr. K-VT-13-20-172):

  1. T v i r t i n u sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimą sklype Skroblų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0052:21) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagal pridedamą brėžinį, kuriame patikslinti sklypo pagrindiniai naudojimo reglamentai ir papildomi reikalavimai.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Naugarduko 97