Patvirtintas sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Naugarduko g. 97 (kadastro Nr. 0101/0052:59)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO NAUGARDUKO G. 97 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NAUGARDUKO G. 97 (KADASTRO NR. 0101/0052:59) TVIRTINIMO
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG238863:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-769 „Dėl sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00084545) sprendinių koregavimą sklype Naugarduko g. 97 (kadastro Nr. 0101/0052:59) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti žemės sklypo prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir kitą galimą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – žemės naudojimo būdą, taip pat nustatyti naudojimo reglamentus pagal prioritetinį žemės naudojimo būdą ir kitą galimą žemės naudojimo būdą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-605). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Naugarduko tvir