Patvirtintas sklypo Nemenčinės pl. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F ir 15G detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nemenčinės pl. 15A (kadastro Nr. 0101/0013:406)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO NEMENČINĖS PL. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F IR 15G DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NEMENČINĖS PL. 15A TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio  2 d.   Nr. A30-2461/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. rugsėjo 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG152812:

  1. T v i r t i n u sklypo Nemenčinės pl. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F ir 15G detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1189 ,,Dėl sklypo Nemenčinės pl. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F ir 15G detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nemenčinės pl. 15A (kadastro Nr. 0101/0013:406). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13- 20-117). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                                                      +BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut