Patvirtintas sklypo Paribio g. 23a ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Paribio g. 23A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PARIBIO G. 23A IR GRETIMŲ SKLYPŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPE NR. 11 (PARIBIO G. 23A, KADASTRO NR. 0101/0029:331) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio  21  d.   Nr.   A30-2638/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. spalio 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG155422:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 2001 m. vasario 22 d sprendimu Nr. 339V „Dėl sklypo Paribio g. 23a ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Paribio g. 23A ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 11 (Paribio g. 23A, kadastro Nr. 0101/0029:331) koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-173). Pagrindinis brėžinys pridedamas. detalus+Paribio+23E_3 brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut