Patvirtintas sklypo Prūsų g. 26A (kadastro Nr. 0101/0070:194) detaliojo plano (registro Nr. T00056361) Naujininkų seniūnijoje sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PRŪSŲ G. 26A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS, RIBŲ, ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO ZONOS VIETOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio   7  d.   Nr. 30-1783/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-510 ,,Dėl sklypo Prūsų g. 26A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Prūsų g. 26A (kadastro Nr. 0101/0070:194) detaliojo plano (registro Nr. T00056361) Naujininkų seniūnijoje sprendinių koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, ribas, įvažiavimo, išvažiavimo ir automobilių parkavimo zonos vietą pagal sklypo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Sklypo+planas+su+derinimais

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas