Patvirtintas sklypo Rasų g. 9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas sklype Rasų g. 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO RASŲ G. 9 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS, RIBOS, ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO VIETOS PAKEITIMO IR SERVITUTO NUSTATYMO) SKLYPE

RASŲ G. 9 TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio  21   d.   Nr. A30-2103/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1124V ,,Dėl sklypo Rasų g. 9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Rasų g. 9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055792) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype C (kadastro Nr. 0101/0058:239) Rasų g. 9, keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, ribą, įvažiavimo, išvažiavimo vietą ir nustatant servitutą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

sklypo+sutvarkymo+planas

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut