Patvirtintas sklypo  Rygos g. 46 (kadastro Nr. 0101/0028:13) detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO RYGOS G. 46 (KADASTRO NR. 0101/0028:13) DETALIOJO PLANO SERVITUTŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo  Rygos g. 46 (kadastro Nr. 0101/0028:13) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. 1-1414 „Dėl sklypo  Rygos g. 46 (kadastro Nr. 0101/0028:13) detaliojo plano tvirtinimo“, servitutų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Rygos+46+pagrindinis+brezinys+su+derinimais

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut