Patvirtintas sklypo Salininkų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0083:1540) detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO SALININKŲ G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0083:1540) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2022 m. rugsėjo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugsėjo 1 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG239965:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2141 „Dėl sklypo Salininkų g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057971) sprendinių keitimą inicijavimo sutarties pagrindu: pertvarkyti sklypą Salininkų g. (kadastro Nr. 0101/0083:1711) jį padalijant į atskirus sklypus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklypą ir šešis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo sklypus, planuojamiems sklypams nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-324). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Salininku tvirtinimas +