Patvirtintas sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saulės g. 10 (kadastro Nr. 0101/0043:53)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO SAULĖS G. 8 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE SAULĖS G. 10 TVIRTINIMO

2020 m. kovo   10 d.   Nr. A30-533/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. vasario 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG131665:

  1. T v i r t i n u sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 30-1306 „Dėl sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Saulės g. 10 (kadastro Nr. 0101/0043:53). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-402). Pagrindinis brėžinys pridedamas. SAULĖS g. BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut