Patvirtintas sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO SKERSINĖS G. 15 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SKERSINĖS G. 15 (KADASTRO NR. 0101/0004:28) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. vasario   4  d.   Nr.   A30-427/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. sausio 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG165804:

  1. T v i r t i n u sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano (registro Nr. T00058768), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 30-535 ,,Dėl sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 Skersinės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0004:28) sprendinių koregavimą, padalijant sklypą į šešis sklypus, patikslinant sklypų užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-19-687). Pagrindinis brėžinys pridedamas.   Skersinės+g.+15+pagr+br.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut