Patvirtintas sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 8 (Sidaronių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:3135)

ĮSAKYMAS DĖL SKLYPO SMALINĖS KAIME (KADASTRO NR. 0101/0167:350) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 8 (SIDARONIŲ G. 37, KADASTRO NR. 0101/0167:3135) TVIRTINIMO
2021 m. lapkričio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. spalio 26 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG197366:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2284 „Dėl sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano tvirtinimo“
patvirtinto sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano (registro Nr. T00078331) sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 (Sidaronių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:3135) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti statinių aukštį iki karnizo – altitudė 168,20. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-531). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per
5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Sidaroniu 37