Patvirtintas sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO T. KOSCIUŠKOS G. 32 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. vasario   11  d.   Nr. A30-558/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. sausio 6 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG164514 su pritarimu teikimui tvirtinti (TPDRIS procesas Nr. K-VT-13-19-465):

  1. T v i r t i n u sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056218), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 475V „Dėl sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, kuriuo nustatyti privalomieji ir papildomi teritorijos naudojimo reglamentai, pagal pridedamą brėžinį.                                                                                                                                   Pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u,  kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut