Patvirtintas sklypo Tarandėje (kadastro Nr. 0101/0171:13) detaliojo plano sklypo Bendorių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0171:1902) sprendinių koregavimas

ĮSAKYMAS ĖL SKLYPO TARANDĖJE (KADASTRO NR. 0101/0171:13) DETALIOJO PLANO SKLYPO BENDORIŲ G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0171:1902) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2021 m. lapkričio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,
t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 30-947 „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo
plano (registro Nr. T00054346) sprendinių koregavimą sklype Bendorių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0171:1902): pakeisti statinių statybos zoną ir ribą, kurioms pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Bendoriu 37