Patvirtintas sklypo Ustronės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose A. B. Klongevičiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0115:640) ir A. B. Klongevičiaus g. 21 (kadastro Nr. 0101/0115:639)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO USTRONĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE A. B. KLONGEVIČIAUS G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0115:640) IR A. B. KLONGEVIČIAUS G. 21 (KADASTRO NR. 0101/0115:639) TVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. lapkričio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG198594:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 30-2298 „Dėl sklypo Ustronės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055506) sprendinių koregavimą sklypuose A. B. Klongevičiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0115:640) ir A. B. Klongevičiaus g. 21 (kadastro Nr. 0101/0115:639) inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti sklypus į vieną sklypą, nustatyti naujai formuojamam žemės sklypui užstatymo zoną, statybos ribą, sodybinį užstatymo tipą, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-249). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Klongeviciaus