Patvirtintas sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO UTENOS G. 41A NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 10 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU TVIRTINIMO
2022 m. rugsėjo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 26 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG238975:
1. T v i r t i n u sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 210V „Dėl sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų
detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057188) sklypo Nr. 10 (Utenos g. 41A, kadastro Nr. 0101/0022:338) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Utenos 41A tvirt