Patvirtintas sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŽIRMŪNŲ G. 1H IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. rugsėjo 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG193301:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu
    Nr. 1-1115 „Dėl sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059635, buvęs Nr. 3303) keitimą keičiant sklypo Nr. 1 (Žirmūnų g. 1H, kadastro Nr. 0101/0033:770) sprendinius: užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį, statybos zoną ir ribas, nustatant visuomeninės paskirties naudojimo būdą, norminį želdynų plotą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038). (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-617). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Isakymas _Zirmunu tvirtinimas

Metaduomenys